Борд

Потпретседател

Славе Темков

Претседател

Марија Кипријанова

Секретар

Емилија Трајкоска

Координатор за човечки ресурси

Амар Хаџи Ахметовиќ

Координатор за односи со јавноста

Петар Танески

Координатор за односи со компании

Георги Камчевски

Небордовски функции

Дизајн координатор

Џемаил Шабани

Вивалди координатор

Кристијан Влахов

Грантс координатор

Ана Ноевска

Полноправни

Ана Илиева

Ангела Ѓорѓевска

Живко Серафимоски

Теодор Ангеловски

Јане Јосифовски

Стефан Костоски

Филип Таневски

Маја Крстева

Мила Куч

Јоана Чуковска

Андреј Танески

Благоја Консулоски